کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/05/2018 armchar [ga] armchar تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Leamhach [ga] Leamhach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 stadhan [ga] stadhan تلفظ 0 رأی
07/05/2018 dallchéim [ga] dallchéim تلفظ 0 رأی
07/05/2018 faolshnámh [ga] faolshnámh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 gadhrach [ga] gadhrach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 athghnó [ga] athghnó تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Dabhóg [ga] Dabhóg تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ní thabharfaidh [ga] Ní thabharfaidh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 seoraí [ga] seoraí تلفظ 0 رأی
07/05/2018 liothrach [ga] liothrach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 béalastán [ga] béalastán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Breatimeacht [ga] Breatimeacht تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Tliongánach [ga] Tliongánach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Callán [ga] Callán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ní Bhreanáin [ga] Ní Bhreanáin تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Aoibhnait [ga] Aoibhnait تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Amhlaoibh [ga] Amhlaoibh تلفظ 0 رأی
07/05/2018 lá saoire bainc [ga] lá saoire bainc تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ó Dónaill [ga] Ó Dónaill تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Ríona [ga] Ríona تلفظ 0 رأی
07/05/2018 aistreoir [ga] aistreoir تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fear tís [ga] fear tís تلفظ 0 رأی
07/05/2018 fear léannta [ga] fear léannta تلفظ 0 رأی
07/05/2018 síochán [ga] síochán تلفظ 0 رأی
07/05/2018 Síochán leat [ga] Síochán leat تلفظ 0 رأی
07/05/2018 scaifte [ga] scaifte تلفظ 0 رأی
07/05/2018 doirt [ga] doirt تلفظ 0 رأی
07/05/2018 íotach [ga] íotach تلفظ 0 رأی
07/05/2018 thuairimí [ga] thuairimí تلفظ 0 رأی