کاربر:

BridEilis

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های BridEilis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت تلفظ اطلاعات
04/05/2018 Slán a bheas tú. [ga] Slán a bheas tú. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Tá olc orm. [ga] Tá olc orm. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Go n-éirí an t-ádh leat. [ga] Go n-éirí an t-ádh leat. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Sé do bheatha abhaile [ga] Sé do bheatha abhaile تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Go mbeannaí Dia dhuit. [ga] Go mbeannaí Dia dhuit. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Go raibh maith agat. [ga] Go raibh maith agat. تلفظ 0 رأی
04/05/2018 Tá grá agam duit. [ga] Tá grá agam duit. تلفظ 0 رأی
14/07/2017 Cé méad atá ann? [ga] Cé méad atá ann? تلفظ 0 رأی
14/07/2017 Cad é mar atá tú? [ga] Cad é mar atá tú? تلفظ 0 رأی
14/07/2017 An dtuigeann tú Gaeilge? [ga] An dtuigeann tú Gaeilge? تلفظ 0 رأی