دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/01/2010 watter [af] watter تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2010 waterval [af] waterval تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2010 waskamer [af] waskamer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2010 wat vir 'n [af] wat vir 'n تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2010 Wat is jou naam? [af] Wat is jou naam? تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/01/2010 wasbeer [af] wasbeer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 Maandag [af] Maandag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 Vrydag [af] Vrydag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 Sondag [af] Sondag تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/01/2010 hond [af] hond تلفظ 1 رأی
05/01/2010 Ek kom van ... [af] Ek kom van ... تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 elektrisiteit [af] elektrisiteit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 Engels [af] Engels تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 formeel [af] formeel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 forel [af] forel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 fooitjie [af] fooitjie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 fluks [af] fluks تلفظ 0 رأی
05/01/2010 fluit [af] fluit تلفظ 0 رأی
05/01/2010 flou word [af] flou word تلفظ 0 رأی
05/01/2010 geheim [af] geheim تلفظ 0 رأی
05/01/2010 geen [af] geen تلفظ 0 رأی
05/01/2010 geel [af] geel تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 gereed [af] gereed تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 gooi [af] gooi تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 goeie [af] goeie تلفظ 1 رأی
05/01/2010 goedkeur [af] goedkeur تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 godsdienstig [af] godsdienstig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 godsdiens [af] godsdiens تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 goud [af] goud تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2010 graad [af] graad تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ