دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2020 Jeu-de-Paume-Meisterschaft [de] Jeu-de-Paume-Meisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Ringtennismeisterschaft [de] Ringtennismeisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Ringtennismeister [de] Ringtennismeister تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Brennballmeisterschaft [de] Brennballmeisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Brennballmeister [de] Brennballmeister تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Baseballmeisterschaft [de] Baseballmeisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Baseballmeister [de] Baseballmeister تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirantin [de] Pétanquemeisterschaftsaspirantin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemeisterschaftsaspirant [de] Pétanquemeisterschaftsaspirant تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterschaft [de] Pétanquemannschaftsmeisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeisterin [de] Pétanquemannschaftsmeisterin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemannschaftsmeister [de] Pétanquemannschaftsmeister تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführerin [de] Pétanquemannschaftsführerin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemannschaftsführer [de] Pétanquemannschaftsführer تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquemannschaft [de] Pétanquemannschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquespielerinnen [de] Pétanquespielerinnen تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquespieler [de] Pétanquespieler تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquespiel [de] Pétanquespiel تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule Lyonnaise [de] Boule Lyonnaise تلفظ 0 رأی
20/05/2020 boule [de] boule تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant [de] Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaft [de] Boule-Lyonnaise-Meisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meister [de] Boule-Lyonnaise-Meister تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Was war denn los? [de] Was war denn los? تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Mannschaft [de] Boule-Lyonnaise-Mannschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spielerin [de] Boule-Lyonnaise-Spielerin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spieler [de] Boule-Lyonnaise-Spieler تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spiel [de] Boule-Lyonnaise-Spiel تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulespielfläche [de] Boulespielfläche تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulemannschaftskapitän [de] Boulemannschaftskapitän تلفظ 0 رأی