کاربر:

Birnentee

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Birnentee شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2020 Pétanquespielerinnen [de] Pétanquespielerinnen تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquespieler [de] Pétanquespieler تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Pétanquespiel [de] Pétanquespiel تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule Lyonnaise [de] Boule Lyonnaise تلفظ 0 رأی
20/05/2020 boule [de] boule تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant [de] Boule-Lyonnaise-Meisterschaftsaspirant تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meisterschaft [de] Boule-Lyonnaise-Meisterschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Meister [de] Boule-Lyonnaise-Meister تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Was war denn los? [de] Was war denn los? تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Mannschaft [de] Boule-Lyonnaise-Mannschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spielerin [de] Boule-Lyonnaise-Spielerin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spieler [de] Boule-Lyonnaise-Spieler تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boule-Lyonnaise-Spiel [de] Boule-Lyonnaise-Spiel تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulespielfläche [de] Boulespielfläche تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulemannschaftskapitän [de] Boulemannschaftskapitän تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulemannschaft [de] Boulemannschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulekugelproduzent [de] Boulekugelproduzent تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulespielerin [de] Boulespielerin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulespieler [de] Boulespieler تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Boulekugel [de] Boulekugel تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Jeu-Provençal-Mannschaftsführer [de] Jeu-Provençal-Mannschaftsführer تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Jeu-Provençal-Mannschaft [de] Jeu-Provençal-Mannschaft تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Jeu-Provençal-Spielerinnen [de] Jeu-Provençal-Spielerinnen تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Jeu-Provençal-Spielerin [de] Jeu-Provençal-Spielerin تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Jeu-Provençal-Spiel [de] Jeu-Provençal-Spiel تلفظ 0 رأی
20/05/2020 Jeu Provençal [de] Jeu Provençal تلفظ 0 رأی
20/05/2020 bestreiten, bestritt, hat bestritten [de] bestreiten, bestritt, hat bestritten تلفظ 1 رأی
20/05/2020 der Freund, die Freunde [de] der Freund, die Freunde تلفظ 0 رأی
20/05/2020 besonders anfällig [de] besonders anfällig تلفظ 1 رأی
20/05/2020 anfällig sein [de] anfällig sein تلفظ 0 رأی