کاربر:

Birnentee

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Birnentee شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/05/2020 Carljosef [de] Carljosef تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Carljürg [de] Carljürg تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Burkau [de] Burkau تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Demitz-Thumitz [de] Demitz-Thumitz تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Cunewalde [de] Cunewalde تلفظ 0 رأی
12/05/2020 göda [de] göda تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Haselbachtal [de] Haselbachtal تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Großröhrsdorf [de] Großröhrsdorf تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Königswartha [de] Königswartha تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Neukirch/Lausitz [de] Neukirch/Lausitz تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Wittichenau [de] Wittichenau تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Autunit [de] Autunit تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Bobritzsch-Hilbersdorf [de] Bobritzsch-Hilbersdorf تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Sayda [de] Sayda تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Unterzwerg [de] Unterzwerg تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Drei-Alpha-Prozess [de] Drei-Alpha-Prozess تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Triple-Alpha-Prozess [de] Triple-Alpha-Prozess تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Bethe-Weizsäcker-Zyklus [de] Bethe-Weizsäcker-Zyklus تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus [de] Kohlenstoff-Stickstoff-Zyklus تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Kohlenstoffbrennen [de] Kohlenstoffbrennen تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Siliciumbrennen [de] Siliciumbrennen تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Neonbrennen [de] Neonbrennen تلفظ 0 رأی
12/05/2020 p-p-Reaktion [de] p-p-Reaktion تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Lateration [de] Lateration تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Hertzsprung-Russell-Diagramm [de] Hertzsprung-Russell-Diagramm تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Phasenschiebeverfahren [de] Phasenschiebeverfahren تلفظ 0 رأی
12/05/2020 kosmische Entfernungsleiter [de] kosmische Entfernungsleiter تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Entfernungsmodul [de] Entfernungsmodul تلفظ 0 رأی
12/05/2020 Dunkelnebel [de] Dunkelnebel تلفظ 0 رأی
12/05/2020 sittlichen [de] sittlichen تلفظ 0 رأی