دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2012 Bluterkrankheit [de] Bluterkrankheit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2012 Blutfehde [de] Blutfehde تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutflüssigkeit [de] Blutflüssigkeit تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutgefäß [de] Blutgefäß تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2012 Blutgeld [de] Blutgeld تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutgerüst [de] Blutgerüst تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutgeschwür [de] Blutgeschwür تلفظ 0 رأی
29/07/2012 blutgierig [de] blutgierig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutkuchen [de] Blutkuchen تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutlaus [de] Blutlaus تلفظ 0 رأی
29/07/2012 blutmäßig [de] blutmäßig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 blutsmäßig [de] blutsmäßig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2012 Blubo-Literatur [de] Blubo-Literatur تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blubo-Dichtung [de] Blubo-Dichtung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Nascherin [de] Nascherin تلفظ 0 رأی
29/07/2012 naschhaft [de] naschhaft تلفظ 0 رأی
29/07/2012 luftig [de] luftig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 rank [de] rank تلفظ 0 رأی
29/07/2012 spillerig [de] spillerig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 potent [de] potent تلفظ 0 رأی
29/07/2012 belang [de] belang تلفظ 1 رأی
29/07/2012 Blutleere [de] Blutleere تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutstauung [de] Blutstauung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 blutsaugend [de] blutsaugend تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutlinie [de] Blutlinie تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutorange [de] Blutorange تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutmenge [de] Blutmenge تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutpfropf [de] Blutpfropf تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutrausch [de] Blutrausch تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutplättchen [de] Blutplättchen تلفظ 0 رأی