دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2012 Zuckerstreuer [de] Zuckerstreuer تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerstar [de] Zuckerstar تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerbrot [de] Zuckerbrot تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerbäckerin [de] Zuckerbäckerin تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerchen [de] Zuckerchen تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckergewinnung [de] Zuckergewinnung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerkringel [de] Zuckerkringel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerkand [de] Zuckerkand تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerhut [de] Zuckerhut تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckercouleur [de] Zuckercouleur تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckergehalt [de] Zuckergehalt تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuck [de] Zuck تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutdurst [de] Blutdurst تلفظ 0 رأی
29/07/2012 euphemistisch [de] euphemistisch تلفظ 0 رأی
29/07/2012 blutdürstig [de] blutdürstig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutegelbehandlung [de] Blutegelbehandlung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenboden [de] Blütenboden تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenflor [de] Blütenflor تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenhülle [de] Blütenhülle تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenknospe [de] Blütenknospe تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenköpfchen [de] Blütenköpfchen تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenkrone [de] Blütenkrone تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenlese [de] Blütenlese تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütenöl [de] Blütenöl تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Bluterin [de] Bluterin تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütentraube [de] Blütentraube تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blütentraum [de] Blütentraum تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutfett [de] Blutfett تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Bluterkrankheit [de] Bluterkrankheit تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2012 Blutfehde [de] Blutfehde تلفظ 0 رأی