دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2012 Weihnachtsdecke [de] Weihnachtsdecke تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsbaumschmuck [de] Weihnachtsbaumschmuck تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsbeleuchtung [de] Weihnachtsbeleuchtung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtseinkauf [de] Weihnachtseinkauf تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsbescherung [de] Weihnachtsbescherung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihehierarchie [de] Weihehierarchie تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weiherede [de] Weiherede تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihegabe [de] Weihegabe تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weiheakt [de] Weiheakt تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihbischof [de] Weihbischof تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerbäckerstil [de] Zuckerbäckerstil تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerbäckerei [de] Zuckerbäckerei تلفظ 0 رأی
29/07/2012 zuckerfrei [de] zuckerfrei تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckeltrab [de] Zuckeltrab تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerharnruhr [de] Zuckerharnruhr تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerglasur [de] Zuckerglasur تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerpuppe [de] Zuckerpuppe تلفظ 0 رأی
29/07/2012 zuckerig [de] zuckerig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerkandis [de] Zuckerkandis تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerplätzchen [de] Zuckerplätzchen تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckermelone [de] Zuckermelone تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerl [de] Zuckerl تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerkuchen [de] Zuckerkuchen تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckmayer [de] Zuckmayer تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerlösung [de] Zuckerlösung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerzange [de] Zuckerzange تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerwerk [de] Zuckerwerk تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerwasser [de] Zuckerwasser تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerwaren [de] Zuckerwaren تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerung [de] Zuckerung تلفظ 0 رأی