دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2012 Weihehandlung [de] Weihehandlung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckmücke [de] Zuckmücke تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsfeiertag [de] Weihnachtsfeiertag تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihkessel [de] Weihkessel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihgeschenk [de] Weihgeschenk تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsgabe [de] Weihnachtsgabe تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsgeld [de] Weihnachtsgeld تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtskrippe [de] Weihnachtskrippe تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtspause [de] Weihnachtspause تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsgratifikation [de] Weihnachtsgratifikation تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtskonzert [de] Weihnachtskonzert تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtskerze [de] Weihnachtskerze تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsschmuck [de] Weihnachtsschmuck تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtskaktus [de] Weihnachtskaktus تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtspyramide [de] Weihnachtspyramide تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsrose [de] Weihnachtsrose تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsstolle [de] Weihnachtsstolle تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerwürfel [de] Zuckerwürfel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 zuckerlrosa [de] zuckerlrosa تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerstein [de] Zuckerstein تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerraffinade [de] Zuckerraffinade تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerkrümel [de] Zuckerkrümel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 weihnachtlich [de] weihnachtlich تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckung [de] Zuckung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckertüte [de] Zuckertüte تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerrübensirup [de] Zuckerrübensirup تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckerstange [de] Zuckerstange تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsabend [de] Weihnachtsabend تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnacht [de] Weihnacht تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsbasar [de] Weihnachtsbasar تلفظ 0 رأی