دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/08/2012 Zeugenschaft [de] Zeugenschaft تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Verstärkungssilbe [de] Verstärkungssilbe تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schöpfeimer [de] Schöpfeimer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schneehaufen [de] Schneehaufen تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Truppenteil [de] Truppenteil تلفظ 0 رأی
29/07/2012 zuckerhältig [de] zuckerhältig تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Euphrosyne [de] Euphrosyne تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Euphorbia [de] Euphorbia تلفظ 0 رأی
29/07/2012 weihevoll [de] weihevoll تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutandrang [de] Blutandrang تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihling [de] Weihling تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsgeschäft [de] Weihnachtsgeschäft تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blut-und-Boden-Dichtung [de] Blut-und-Boden-Dichtung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsremuneration [de] Weihnachtsremuneration تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutausstrich [de] Blutausstrich تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutbeule [de] Blutbeule تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihgabe [de] Weihgabe تلفظ 0 رأی
29/07/2012 eupelagisch [de] eupelagisch تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtszuwendung [de] Weihnachtszuwendung تلفظ 0 رأی
29/07/2012 weihräuchern [de] weihräuchern تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihnachtsverkehr [de] Weihnachtsverkehr تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihrelief [de] Weihrelief تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihwasserkessel [de] Weihwasserkessel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihwasserwedel [de] Weihwasserwedel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihwedel [de] Weihwedel تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihrauchfass [de] Weihrauchfass تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Blutader [de] Blutader تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Weihestunde [de] Weihestunde تلفظ 0 رأی
29/07/2012 Zuckfuß [de] Zuckfuß تلفظ 0 رأی
29/07/2012 zuckrig [de] zuckrig تلفظ 0 رأی