دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/08/2012 Seelenfriede [de] Seelenfriede تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schweißung [de] Schweißung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Topfgabel [de] Topfgabel تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Warägerstamm [de] Warägerstamm تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Trockner [de] Trockner تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Versorgungsstelle [de] Versorgungsstelle تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Unterkapitel [de] Unterkapitel تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vorsitzführung [de] Vorsitzführung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vielfraß [de] Vielfraß تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sinngedicht [de] Sinngedicht تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Trödler [de] Trödler تلفظ 0 رأی
13/08/2012 sultanat [de] sultanat تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schöpfkelle [de] Schöpfkelle تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schwächung [de] Schwächung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schwärmerei [de] Schwärmerei تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Waagestück [de] Waagestück تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schleifer [de] Schleifer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schimpferei [de] Schimpferei تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schneewiesel [de] Schneewiesel تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Spaßmacher [de] Spaßmacher تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Verschmitztheit [de] Verschmitztheit تلفظ 0 رأی
13/08/2012 salmiak [de] salmiak تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Tintenfaß [de] Tintenfaß تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Wiesbaum [de] Wiesbaum تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schnittrest [de] Schnittrest تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Taxometer [de] Taxometer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vorherbestimmung [de] Vorherbestimmung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Siebengestirn [de] Siebengestirn تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Unartigkeit [de] Unartigkeit تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Windung [de] Windung تلفظ 0 رأی