دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/08/2012 transmission [de] transmission تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Unterschlagung [de] Unterschlagung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schulaufgabe [de] Schulaufgabe تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Udmurtisch [de] Udmurtisch تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Stotterer [de] Stotterer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Umschrift [de] Umschrift تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Ungeneigtheit [de] Ungeneigtheit تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schlehenstrauch [de] Schlehenstrauch تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Turan [de] Turan تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schrotmaschine [de] Schrotmaschine تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Teiggericht [de] Teiggericht تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Waldbienenstock [de] Waldbienenstock تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Stoppelfeld [de] Stoppelfeld تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vervielfältigungsgerät [de] Vervielfältigungsgerät تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Zentralisation [de] Zentralisation تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Windmesser [de] Windmesser تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Störer [de] Störer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schlehenbusch [de] Schlehenbusch تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schall [de] Schall تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Wettbewerbsteilnehmer [de] Wettbewerbsteilnehmer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sonnenstrahlen [de] Sonnenstrahlen تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sande [de] Sande تلفظ 0 رأی
13/08/2012 salon [de] salon تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Wildgans [de] Wildgans تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Verdächtigung [de] Verdächtigung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vielkant [de] Vielkant تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Siebentel [de] Siebentel تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vogelhändler [de] Vogelhändler تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schlitten [de] Schlitten تلفظ 0 رأی
13/08/2012 signatur [de] signatur تلفظ 0 رأی