دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/08/2012 Zeughauswärter [de] Zeughauswärter تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Weißmetall [de] Weißmetall تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sittenlehre [de] Sittenlehre تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schneewehe [de] Schneewehe تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Unterhaltungsteilnehmer [de] Unterhaltungsteilnehmer تلفظ 0 رأی
13/08/2012 unisono [de] unisono تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Steuerwelle [de] Steuerwelle تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Betriebswissenschaften [de] Betriebswissenschaften تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Volksgenosse [de] Volksgenosse تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Weltmaßstab [de] Weltmaßstab تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Spannstrick [de] Spannstrick تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Religionswissenschaften [de] Religionswissenschaften تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Rechtswissenschaften [de] Rechtswissenschaften تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Totschläger [de] Totschläger تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schälchen [de] Schälchen تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sockenhalter [de] Sockenhalter تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Zauntür [de] Zauntür تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Seifenhändler [de] Seifenhändler تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sozialwissenschaften [de] Sozialwissenschaften تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Verhärtung [de] Verhärtung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sedimentationsprodukt [de] Sedimentationsprodukt تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Unterjacke [de] Unterjacke تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schuhart [de] Schuhart تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Wasserwelle [de] Wasserwelle تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Stoffmuster [de] Stoffmuster تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Wiesengebiet [de] Wiesengebiet تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Vereinheitlichung [de] Vereinheitlichung تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Tyrannin [de] Tyrannin تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Sauberkeitsapostel [de] Sauberkeitsapostel تلفظ 0 رأی
13/08/2012 Schwede [de] Schwede تلفظ 0 رأی