دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ عبارت شنیدن رأی‌ها
20/07/2012 den Löffel abgeben [de] den Löffel abgeben تلفظ 0 رأی
20/07/2012 ins Gras beißen [de] ins Gras beißen تلفظ 0 رأی
20/07/2012 Über den Jordan gehen [de] über den Jordan gehen تلفظ 0 رأی
20/07/2012 das Zeitliche segnen [de] das Zeitliche segnen تلفظ 0 رأی
19/07/2012 Volkswagen Up! [de] Volkswagen Up! تلفظ 0 رأی
20/06/2012 Wie geht's? [de] Wie geht's? تلفظ 0 رأی
20/06/2012 bis zum TZ [de] bis zum TZ تلفظ 0 رأی
20/06/2012 eine trübe Tasse [de] eine trübe Tasse تلفظ 0 رأی
20/06/2012 zu Tage bringen [de] zu Tage bringen تلفظ 0 رأی
09/06/2012 roter Faden [de] roter Faden تلفظ 0 رأی
04/06/2012 Freistaat Sachsen [de] Freistaat Sachsen تلفظ 0 رأی
04/06/2012 Freistaat Thüringen [de] Freistaat Thüringen تلفظ 0 رأی
13/05/2012 volkseigener Betrieb [de] volkseigener Betrieb تلفظ 0 رأی
12/05/2012 schieres Fleisch [de] schieres Fleisch تلفظ 0 رأی
10/05/2012 Das ist 'ne Wolke! [de] Das ist 'ne Wolke! تلفظ 0 رأی
06/05/2012 Vier ernste Gesänge [de] Vier ernste Gesänge تلفظ 0 رأی
02/04/2012 Luft schaffen [de] Luft schaffen تلفظ 0 رأی
02/04/2012 den Lückenbüßer machen [de] den Lückenbüßer machen تلفظ 0 رأی
02/04/2012 Luftschlösser bauen [de] Luftschlösser bauen تلفظ 0 رأی
02/04/2012 Lug und Trug [de] Lug und Trug تلفظ 0 رأی
10/03/2012 Abbesche Invariante [de] Abbesche Invariante تلفظ 0 رأی
09/03/2012 kapitaler Hirsch [de] kapitaler Hirsch تلفظ 0 رأی
09/03/2012 Kapital verspielen [de] Kapital verspielen تلفظ 0 رأی
08/03/2012 Ötztaler Alpen [de] Ötztaler Alpen تلفظ 0 رأی
08/03/2012 Straßburger Münster [de] Straßburger Münster تلفظ 0 رأی
04/03/2012 Stürmer und Dränger [de] Stürmer und Dränger تلفظ 0 رأی
28/02/2012 türkischer Honig [de] türkischer Honig تلفظ 0 رأی
26/02/2012 Taxi nach Schweinau [de] Taxi nach Schweinau تلفظ 0 رأی
26/02/2012 Der Marmorknabe [de] Der Marmorknabe تلفظ 0 رأی
26/02/2012 relativischer Satzanschluss [de] relativischer Satzanschluss تلفظ 0 رأی