دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2009 Eminem [en] Eminem تلفظ 0 رأی
12/09/2009 symbol [en] symbol تلفظ -1 رأی
12/09/2009 cave [en] cave تلفظ 0 رأی
12/09/2009 synchronicity [en] synchronicity تلفظ 0 رأی
12/09/2009 niacin [en] niacin تلفظ 0 رأی
12/09/2009 interpellate [en] interpellate تلفظ 0 رأی
12/09/2009 intermingle [en] intermingle تلفظ 0 رأی
12/09/2009 interurban [en] interurban تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2009 interminable [en] interminable تلفظ -1 رأی
12/09/2009 interference [en] interference تلفظ -1 رأی
12/09/2009 HD [en] HD تلفظ 0 رأی
12/09/2009 subvocalize [en] subvocalize تلفظ 0 رأی
12/09/2009 grok [en] grok تلفظ 0 رأی
12/09/2009 Gwen Stefani [en] Gwen Stefani تلفظ 0 رأی
12/09/2009 Beyoncé [en] Beyoncé تلفظ -1 رأی
12/09/2009 Rihanna [en] Rihanna تلفظ -1 رأی
12/09/2009 meaningful [en] meaningful تلفظ -1 رأی
12/09/2009 fire [en] fire تلفظ 0 رأی
12/09/2009 ossification [en] ossification تلفظ 0 رأی
12/09/2009 pop [en] pop تلفظ 0 رأی
12/09/2009 trauma [en] trauma تلفظ 0 رأی
12/09/2009 hypnotherapy [en] hypnotherapy تلفظ 1 رأی
12/09/2009 psychosomatic [en] psychosomatic تلفظ 0 رأی
12/09/2009 bad [en] bad تلفظ -1 رأی
12/09/2009 pansy [en] pansy تلفظ -1 رأی
12/09/2009 diamond [en] diamond تلفظ 0 رأی
12/09/2009 perspicacity [en] perspicacity تلفظ 0 رأی
12/09/2009 perspicacious [en] perspicacious تلفظ 0 رأی
12/09/2009 nihilism [en] nihilism تلفظ 0 رأی
12/09/2009 gibberish [en] gibberish تلفظ 0 رأی