دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
28/10/2010 Doillon [fr] Doillon تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
28/10/2010 doctoresse [fr] doctoresse تلفظ 0 رأی
28/10/2010 doigté [fr] doigté تلفظ 0 رأی
28/10/2010 doctrines [fr] doctrines تلفظ 0 رأی
28/10/2010 doive [fr] doive تلفظ 0 رأی
28/10/2010 divisée [fr] divisée تلفظ 0 رأی
28/10/2010 divisé [fr] divisé تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distribués [fr] distribués تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distribuées [fr] distribuées تلفظ 0 رأی
28/10/2010 diversifiées [fr] diversifiées تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distribuée [fr] distribuée تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distribué [fr] distribué تلفظ 0 رأی
28/10/2010 dividendes [fr] dividendes تلفظ 0 رأی
28/10/2010 diversité [fr] diversité تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distribuant [fr] distribuant تلفظ 0 رأی
28/10/2010 divisions [fr] divisions تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distorsions [fr] distorsions تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distinguer de [fr] distinguer de تلفظ 0 رأی
28/10/2010 écoutant [fr] écoutant تلفظ 0 رأی
28/10/2010 écoulée [fr] écoulée تلفظ 0 رأی
28/10/2010 Düsseldorf [fr] Düsseldorf تلفظ 0 رأی
28/10/2010 économiseur [fr] économiseur تلفظ 0 رأی
28/10/2010 distinguent [fr] distinguent تلفظ 0 رأی
28/10/2010 économiser [fr] économiser تلفظ 0 رأی
28/10/2010 écosser [fr] écosser تلفظ 0 رأی
28/10/2010 économistes [fr] économistes تلفظ 0 رأی
28/10/2010 économiques [fr] économiques تلفظ 0 رأی
28/10/2010 écologiques [fr] écologiques تلفظ 0 رأی
28/10/2010 écologistes [fr] écologistes تلفظ 0 رأی
28/10/2010 économies [fr] économies تلفظ 0 رأی