کاربر:

Bartleby

ويراستار فوروو

مشترک تلفظ‌های Bartleby شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/01/2019 Filmfinsterling [de] Filmfinsterling تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Benefiznacht [de] Benefiznacht تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Friedensdorf [de] Friedensdorf تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Castingagentur [de] Castingagentur تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Einladungsmotiv [de] Einladungsmotiv تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Salesianerpater [de] Salesianerpater تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Brancheneignung [de] Brancheneignung تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Konzepterstellung [de] Konzepterstellung تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Sponsorenpaket [de] Sponsorenpaket تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Sponsoreneintrag [de] Sponsoreneintrag تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Blogseite [de] Blogseite تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Rückfragehinweis [de] Rückfragehinweis تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Schichtplanänderung [de] Schichtplanänderung تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Bedarfsvorgabe [de] Bedarfsvorgabe تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Rohrprodukt [de] Rohrprodukt تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Fertigungsautomat [de] Fertigungsautomat تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Personalzeitwirtschaft [de] Personalzeitwirtschaft تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Stahlbehälterbau [de] Stahlbehälterbau تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Bregenzerwald [de] Bregenzerwald تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Junkerschule [de] Junkerschule تلفظ 0 رأی
20/01/2019 Sozialstaatspakt [de] Sozialstaatspakt تلفظ 0 رأی
20/01/2019 verräumen [de] verräumen تلفظ 0 رأی
20/01/2019 ÖkoJagd [de] ÖkoJagd تلفظ 0 رأی
20/01/2019 freihändiger [de] freihändiger تلفظ 0 رأی
15/01/2019 mündlicher [de] mündlicher تلفظ 0 رأی
15/01/2019 Rhodologie [de] Rhodologie تلفظ 0 رأی
12/01/2019 Potitze [de] Potitze تلفظ 0 رأی
12/01/2019 Pistole Parabellum [de] Pistole Parabellum تلفظ 0 رأی
12/01/2019 duodenum [de] duodenum تلفظ 0 رأی
12/01/2019 meder [de] meder تلفظ 0 رأی