دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
02/11/2012 daha [az] daha تلفظ 0 رأی
02/11/2012 dərd [az] dərd تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Avropa [az] Avropa تلفظ 0 رأی
20/03/2011 abad [az] abad تلفظ 0 رأی
20/03/2011 abidə [az] abidə تلفظ 0 رأی
20/03/2011 absurd [az] absurd تلفظ 0 رأی
20/03/2011 acıq [az] acıq تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Rusiya [az] Rusiya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Iran [az] Iran تلفظ 0 رأی
20/03/2011 İspaniya [az] İspaniya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Portuqaliya [az] Portuqaliya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Andorra [az] Andorra تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Fransa [az] Fransa تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Almaniya [az] Almaniya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Belçika [az] Belçika تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Niderland [az] Niderland تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Luksemburq [az] Luksemburq تلفظ 0 رأی
20/03/2011 İsveç [az] İsveç تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Norveç [az] Norveç تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Finlandiya [az] Finlandiya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Estoniya [az] Estoniya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Litva [az] Litva تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Latviya [az] Latviya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Çexiya [az] Çexiya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Slovakiya [az] Slovakiya تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Macarıstan [az] Macarıstan تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Polşa [az] Polşa تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Gürcüstan [az] Gürcüstan تلفظ 0 رأی
20/03/2011 İsveçrə [az] İsveçrə تلفظ 0 رأی
20/03/2011 Avstriya [az] Avstriya تلفظ 0 رأی