دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/01/2013 سه‌رۆك [ku] سه‌رۆك تلفظ 0 رأی
13/01/2013 ئاشتی [ku] ئاشتی تلفظ 0 رأی
13/01/2013 Bêcirman [ku] Bêcirman تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kîrtûj [ku] kîrtûj تلفظ 0 رأی
17/02/2012 jikerêketî [ku] jikerêketî تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kîrvindê [ku] kîrvindê تلفظ 0 رأی
17/02/2012 beredayî [ku] beredayî تلفظ 0 رأی
17/02/2012 nûjîn [ku] nûjîn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/02/2012 serkundir [ku] serkundir تلفظ 0 رأی
17/02/2012 segbav [ku] segbav تلفظ 0 رأی
17/02/2012 telebe [ku] telebe تلفظ 0 رأی
17/02/2012 sewîl [ku] sewîl تلفظ 0 رأی
17/02/2012 firîk [ku] firîk تلفظ 0 رأی
17/02/2012 pung [ku] pung تلفظ 0 رأی
17/02/2012 pit [ku] pit تلفظ 0 رأی
17/02/2012 hitok [ku] hitok تلفظ 0 رأی
17/02/2012 navsere [ku] navsere تلفظ 0 رأی
17/02/2012 xwedanenas [ku] xwedanenas تلفظ 0 رأی
17/02/2012 bihok [ku] bihok تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Cixare [ku] Cixare تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kixs [ku] kixs تلفظ 0 رأی
17/02/2012 qûnde [ku] qûnde تلفظ 0 رأی
17/02/2012 qûnek [ku] qûnek تلفظ 0 رأی
17/02/2012 melkemot [ku] melkemot تلفظ 0 رأی
17/02/2012 rûhstîn [ku] rûhstîn تلفظ 0 رأی
17/02/2012 کوردستانی [ku] کوردستانی تلفظ 0 رأی
17/02/2012 rawer [ku] rawer تلفظ 0 رأی
17/02/2012 kweh [ku] kweh تلفظ 0 رأی
17/02/2012 şevrevînk [ku] şevrevînk تلفظ 0 رأی
17/02/2012 pîrhevok [ku] pîrhevok تلفظ 0 رأی