دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
13/12/2018 Cialénne (Natale) [frp] Cialénne (Natale) تلفظ 0 رأی
08/03/2015 ma t'tie fin ou fol [frp] ma t'tie fin ou fol تلفظ 0 رأی
08/03/2015 fôi [frp] fôi تلفظ 0 رأی
08/03/2015 foi [frp] foi تلفظ 0 رأی
08/03/2015 oi [frp] oi تلفظ 0 رأی
08/03/2015 ôi [frp] ôi تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Ohta [frp] Ohta تلفظ 0 رأی
08/03/2015 or [frp] or تلفظ 0 رأی
08/03/2015 boton d'or [frp] boton d'or تلفظ 0 رأی
08/03/2015 vert [frp] vert تلفظ 0 رأی
08/03/2015 2 [frp] 2 تلفظ 0 رأی
08/03/2015 â [frp] â تلفظ 0 رأی
08/03/2015 néi [frp] néi تلفظ 0 رأی
08/03/2015 ichtâgio [frp] ichtâgio تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Vâl d'Aoûta [frp] Vâl d'Aoûta تلفظ 0 رأی
08/03/2015 Lillaz [frp] Lillaz تلفظ 0 رأی
08/03/2015 ara [frp] ara تلفظ 0 رأی
07/03/2015 5 [frp] 5 تلفظ 0 رأی
07/03/2015 4 [frp] 4 تلفظ 0 رأی
07/03/2015 3 [frp] 3 تلفظ 0 رأی
07/03/2015 1 [frp] 1 تلفظ 0 رأی
07/03/2015 doush [frp] doush تلفظ 0 رأی
07/03/2015 doui [frp] doui تلفظ 0 رأی
07/03/2015 Roma [frp] Roma تلفظ 0 رأی
07/03/2015 cranma [frp] cranma تلفظ 0 رأی
07/03/2015 ajiéia [frp] ajiéia تلفظ 0 رأی
07/03/2015 chun [frp] chun تلفظ 0 رأی
07/03/2015 [frp] sò تلفظ 0 رأی