دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/02/2017 Nashledanou [cs] Nashledanou تلفظ 0 رأی
09/02/2017 shoda [cs] shoda تلفظ 0 رأی
09/02/2017 kočka [cs] kočka تلفظ 0 رأی
09/02/2017 obézní [cs] obézní تلفظ 0 رأی
09/02/2017 ranka [cs] ranka تلفظ 1 رأی
09/02/2017 hřát se [cs] hřát se تلفظ 1 رأی
09/02/2017 karty [cs] karty تلفظ 0 رأی
09/02/2017 dosažený [cs] dosažený تلفظ 1 رأی
09/02/2017 příčinný [cs] příčinný تلفظ 1 رأی
19/05/2010 Jan Neruda [cs] Jan Neruda تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Jakub Deml [cs] Jakub Deml تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Eduard Bass [cs] Eduard Bass تلفظ 0 رأی
19/05/2010 Jaroslav Vrchlický [cs] Jaroslav Vrchlický تلفظ 0 رأی
14/05/2010 Tokio [cs] Tokio تلفظ 0 رأی
14/05/2010 tango [cs] tango تلفظ 0 رأی
14/05/2010 strach [cs] strach تلفظ 0 رأی
11/05/2010 slza [cs] slza تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skla [cs] skla تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikovi [cs] skeptikovi تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikové [cs] skeptikové تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikova [cs] skeptikova تلفظ 0 رأی
11/05/2010 skeptikem [cs] skeptikem تلفظ 0 رأی
10/05/2010 skleničku [cs] skleničku تلفظ 0 رأی
10/05/2010 skleničkami [cs] skleničkami تلفظ 0 رأی
10/05/2010 sklenička [cs] sklenička تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotových [cs] skotových تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovy [cs] skotovy تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovu [cs] skotovu تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovou [cs] skotovou تلفظ 0 رأی
09/05/2010 skotovo [cs] skotovo تلفظ 0 رأی