دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/11/2012 hyphenated [en] hyphenated تلفظ 0 رأی
25/11/2012 derision [en] derision تلفظ 0 رأی
25/11/2012 mollified [en] mollified تلفظ 0 رأی
25/11/2012 Computer Science [en] Computer Science تلفظ 0 رأی
25/11/2012 derives [en] derives تلفظ 0 رأی
25/11/2012 paleophytologist [en] paleophytologist تلفظ 0 رأی
25/11/2012 paleophytology [en] paleophytology تلفظ 0 رأی
25/11/2012 fibrocartilaginous [en] fibrocartilaginous تلفظ 0 رأی
25/11/2012 microfracture [en] microfracture تلفظ 0 رأی
25/11/2012 benefaction [en] benefaction تلفظ 0 رأی
25/11/2012 beluga [en] beluga تلفظ 0 رأی
25/11/2012 condenser [en] condenser تلفظ 0 رأی
25/11/2012 webbing [en] webbing تلفظ 0 رأی
25/11/2012 postmark [en] postmark تلفظ 0 رأی
25/11/2012 down-trodden [en] down-trodden تلفظ 0 رأی
25/11/2012 cushioned [en] cushioned تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/11/2012 feeble [en] feeble تلفظ 0 رأی
25/11/2012 sundered [en] sundered تلفظ 0 رأی
25/11/2012 sales assistant [en] sales assistant تلفظ 2 رأی
25/11/2012 slow motion [en] slow motion تلفظ 0 رأی
25/11/2012 plausibly [en] plausibly تلفظ 0 رأی
25/11/2012 narrowest [en] narrowest تلفظ 0 رأی
25/11/2012 infernal [en] infernal تلفظ 0 رأی
25/11/2012 maleate [en] maleate تلفظ 0 رأی
25/11/2012 proportionately [en] proportionately تلفظ 0 رأی
25/11/2012 stertorous [en] stertorous تلفظ 0 رأی
25/11/2012 rehearsing [en] rehearsing تلفظ 0 رأی
25/11/2012 personal pronoun [en] personal pronoun تلفظ 0 رأی
25/11/2012 actualize [en] actualize تلفظ 2 رأی
25/11/2012 pterygopalatine [en] pterygopalatine تلفظ 1 رأی