دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
05/10/2013 аташу [cv] аташу تلفظ 0 رأی
05/10/2013 atašu [cv] atašu تلفظ 0 رأی
05/10/2013 аташуллă [cv] аташуллă تلفظ 0 رأی
05/10/2013 atašullă [cv] atašullă تلفظ 0 رأی
05/10/2013 аранçă [cv] аранçă تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атă [cv] атă تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ată [cv] ată تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атă-пушмак [cv] атă-пушмак تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атăçă [cv] атăçă تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атăш [cv] атăш تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атвит [cv] атвит تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атвитсĕр [cv] атвитсĕр تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атеизм [cv] атеизм تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ателье [cv] ателье تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атлант [cv] атлант تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атомник [cv] атомник تلفظ 0 رأی
05/10/2013 аттан [cv] аттан تلفظ 0 رأی
05/10/2013 аттата [cv] аттата تلفظ 0 رأی
05/10/2013 атташе [cv] атташе تلفظ 0 رأی
05/10/2013 аттăк [cv] аттăк تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ахăрсамана [cv] ахăрсамана تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ahărsamana [cv] ahărsamana تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ахăрт [cv] ахăрт تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ahărt [cv] ahărt تلفظ 0 رأی
05/10/2013 ахăртнех [cv] ахăртнех تلفظ 0 رأی
05/10/2013 асăнмалăх [cv] асăнмалăх تلفظ 0 رأی
05/10/2013 асăну [cv] асăну تلفظ 0 رأی
05/10/2013 асăрха [cv] асăрха تلفظ 0 رأی
05/10/2013 асăрхавлă [cv] асăрхавлă تلفظ 0 رأی
05/10/2013 asărhavlă [cv] asărhavlă تلفظ 0 رأی