دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/05/2016 florecen [es] florecen تلفظ 0 رأی
31/05/2016 reabastecimiento [es] reabastecimiento تلفظ 0 رأی
27/03/2014 ciento once [es] ciento once تلفظ 0 رأی
27/03/2014 Picoteo [es] Picoteo تلفظ 0 رأی
27/03/2014 José María Elorrieta [es] José María Elorrieta تلفظ 0 رأی
27/03/2012 cúrcuma [es] cúrcuma تلفظ 0 رأی
27/03/2012 cabaretera [es] cabaretera تلفظ 0 رأی
27/03/2012 currito [es] currito تلفظ 0 رأی
27/03/2012 cúter [es] cúter تلفظ 0 رأی
27/03/2012 curtidor [es] curtidor تلفظ 0 رأی
27/03/2012 pedanía [es] pedanía تلفظ 0 رأی
27/03/2012 causal [es] causal تلفظ 0 رأی
27/03/2012 dabuti [es] dabuti تلفظ 0 رأی
27/03/2012 debut [es] debut تلفظ 0 رأی
27/03/2012 destacarse [es] destacarse تلفظ 0 رأی
27/03/2012 enterradero [es] enterradero تلفظ 0 رأی
27/03/2012 basto [es] basto تلفظ 0 رأی
27/03/2012 insumiso [es] insumiso تلفظ 0 رأی
27/03/2012 criarse [es] criarse تلفظ 0 رأی
27/03/2012 distanciarse [es] distanciarse تلفظ 0 رأی
27/03/2012 marismas [es] marismas تلفظ 0 رأی
27/03/2012 desinflado [es] desinflado تلفظ 0 رأی
27/03/2012 chinita [es] chinita تلفظ 0 رأی
27/03/2012 cardiovascular [es] cardiovascular تلفظ 0 رأی
13/03/2012 007 [es] 007 تلفظ 0 رأی
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? تلفظ 0 رأی
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] ¡Feliz Navidad! تلفظ 0 رأی
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] ¡Felicidades! تلفظ 0 رأی
13/03/2012 ¡Basta! [es] ¡Basta! تلفظ 1 رأی
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] ¡Basta ya! تلفظ 1 رأی