دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/07/2009 cielo [es] cielo تلفظ 0 رأی
29/07/2009 caballo [es] caballo تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Buenos Aires [es] Buenos Aires تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 Maradona [es] Maradona تلفظ 1 رأی
29/07/2009 efeméride [es] efeméride تلفظ 0 رأی
29/07/2009 carcelero [es] carcelero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 borra [es] borra تلفظ 0 رأی
29/07/2009 compatibilidad [es] compatibilidad تلفظ 0 رأی
29/07/2009 establo [es] establo تلفظ 0 رأی
29/07/2009 estetoscopio [es] estetoscopio تلفظ 0 رأی
29/07/2009 séptico [es] séptico تلفظ 0 رأی
29/07/2009 neerlandés [es] neerlandés تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 precoz [es] precoz تلفظ 0 رأی
29/07/2009 humildad [es] humildad تلفظ 0 رأی
29/07/2009 idílico [es] idílico تلفظ 0 رأی
29/07/2009 cigarrillos [es] cigarrillos تلفظ 0 رأی
29/07/2009 emancipación [es] emancipación تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 Diego Milito [es] Diego Milito تلفظ 0 رأی
29/07/2009 cabeza [es] cabeza تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Antonio de Ulloa [es] Antonio de Ulloa تلفظ 0 رأی
29/07/2009 llamar [es] llamar تلفظ 0 رأی
29/07/2009 canción [es] canción تلفظ 2 رأی
29/07/2009 argentino [es] argentino تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
29/07/2009 computadora [es] computadora تلفظ 0 رأی
29/07/2009 Camilla [es] Camilla تلفظ 0 رأی