دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2015 Amor [es] Amor تلفظ 0 رأی
31/03/2015 inmigrante [es] inmigrante تلفظ 0 رأی
31/03/2015 tesoro [es] tesoro تلفظ 0 رأی
31/03/2015 gato [es] gato تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Día de Acción de Gracias [es] Día de Acción de Gracias تلفظ 0 رأی
31/03/2015 casete [es] casete تلفظ 0 رأی
31/03/2015 había una vez [es] había una vez تلفظ 1 رأی
31/03/2015 contengo [es] contengo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 universidad [es] universidad تلفظ -1 رأی
31/03/2015 flautas [es] flautas تلفظ 0 رأی
31/03/2015 república [es] república تلفظ 0 رأی
31/03/2015 boluda [es] boluda تلفظ 0 رأی
31/03/2015 boludo [es] boludo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 vos [es] vos تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Porteño [es] Porteño تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Porteña [es] Porteña تلفظ 0 رأی
31/03/2015 manijas [es] manijas تلفظ 0 رأی
31/03/2015 República Argentina [es] República Argentina تلفظ 0 رأی
31/03/2015 tuntún [es] tuntún تلفظ 0 رأی
31/03/2015 peciolados [es] peciolados تلفظ 0 رأی
31/03/2015 bicicleta de ruta [es] bicicleta de ruta تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Argentina [es] Argentina تلفظ 0 رأی
31/03/2015 contrato de arriendo [es] contrato de arriendo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 orden de sucesión [es] orden de sucesión تلفظ 0 رأی
31/03/2015 salpimentadas [es] salpimentadas تلفظ 0 رأی
31/03/2015 sobreexplotación [es] sobreexplotación تلفظ 1 رأی
28/12/2011 cerveza [es] cerveza تلفظ 1 رأی
01/08/2009 fluctuación [es] fluctuación تلفظ 0 رأی
01/08/2009 fatídico [es] fatídico تلفظ 0 رأی
01/08/2009 fluidez [es] fluidez تلفظ 0 رأی