دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
31/03/2015 enojada [es] enojada تلفظ -1 رأی
31/03/2015 salvajes [es] salvajes تلفظ 0 رأی
31/03/2015 relatos [es] relatos تلفظ 0 رأی
31/03/2015 cognoscitivo [es] cognoscitivo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 pañales [es] pañales تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Chile [es] Chile تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Alfa Romeo [es] Alfa Romeo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 mate [es] mate تلفظ 0 رأی
31/03/2015 tango [es] tango تلفظ 0 رأی
31/03/2015 psicoanálisis [es] psicoanálisis تلفظ 0 رأی
31/03/2015 hijo de puta [es] hijo de puta تلفظ 1 رأی
31/03/2015 Oscar [es] Oscar تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Ursula [es] Ursula تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Lucas [es] Lucas تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Manuel [es] Manuel تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Julia [es] Julia تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Francisco [es] Francisco تلفظ 0 رأی
31/03/2015 Emmanuel [es] Emmanuel تلفظ 0 رأی
31/03/2015 como una rosa [es] como una rosa تلفظ 0 رأی
31/03/2015 María [es] María تلفظ 0 رأی
31/03/2015 autónoma [es] autónoma تلفظ 0 رأی
31/03/2015 voluptuosa [es] voluptuosa تلفظ 0 رأی
31/03/2015 miseria [es] miseria تلفظ 0 رأی
31/03/2015 pasta [es] pasta تلفظ 0 رأی
31/03/2015 cosa [es] cosa تلفظ 0 رأی
31/03/2015 sobrino [es] sobrino تلفظ 0 رأی
31/03/2015 mamá [es] mamá تلفظ 0 رأی
31/03/2015 tableta [es] tableta تلفظ 0 رأی
31/03/2015 escándalo [es] escándalo تلفظ 0 رأی
31/03/2015 hipoteca [es] hipoteca تلفظ 0 رأی