دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/06/2012 butter [fr] butter تلفظ 0 رأی
12/06/2012 bordel [fr] bordel تلفظ 0 رأی
12/06/2012 crétin [fr] crétin تلفظ 1 رأی
12/06/2012 déprime [fr] déprime تلفظ 0 رأی
12/06/2012 rateau [fr] rateau تلفظ 0 رأی
12/06/2012 putain [fr] putain تلفظ 2 رأی
12/06/2012 allume [fr] allume تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/06/2012 téléphone [fr] téléphone تلفظ 1 رأی
31/10/2010 épargné [fr] épargné تلفظ 0 رأی
31/10/2010 entretenue [fr] entretenue تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Céline [fr] Céline تلفظ 1 رأی
31/10/2010 Germain Boffrand [fr] Germain Boffrand تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Herestauss [fr] Herestauss تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Boy Capel [fr] Boy Capel تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Des Esseintes [fr] Des Esseintes تلفظ 0 رأی
31/10/2010 cendrier [fr] cendrier تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 Marie-Claire Ropars [fr] Marie-Claire Ropars تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Étienne Balsan [fr] Étienne Balsan تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Katia Chour [fr] Katia Chour تلفظ 0 رأی
31/10/2010 cigarette [fr] cigarette تلفظ 1 رأی
31/10/2010 Goebbels [fr] Goebbels تلفظ 0 رأی
31/10/2010 сuisance [fr] сuisance تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Montaillou [fr] Montaillou تلفظ 0 رأی
31/10/2010 troménie [fr] troménie تلفظ 0 رأی
31/10/2010 frôlé [fr] frôlé تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Gordon [fr] Gordon تلفظ 0 رأی
31/10/2010 répondez s`il vous plait [fr] répondez s`il vous plait تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
31/10/2010 évaporite [fr] évaporite تلفظ 0 رأی
31/10/2010 pétrologie [fr] pétrologie تلفظ 0 رأی
31/10/2010 Elzévir [fr] Elzévir تلفظ 0 رأی