دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
25/07/2012 significano [it] significano تلفظ 0 رأی
25/07/2012 La Serenissima [it] La Serenissima تلفظ 0 رأی
25/07/2012 seccatore [it] seccatore تلفظ 0 رأی
24/07/2012 appenniniche [it] appenniniche تلفظ 0 رأی
24/07/2012 albergaccio [it] albergaccio تلفظ 0 رأی
24/07/2012 azienda agricola [it] azienda agricola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/07/2012 Cannoncini [it] Cannoncini تلفظ 0 رأی
24/07/2012 Cannoncini di sfoglia [it] Cannoncini di sfoglia تلفظ 0 رأی
24/07/2012 emana [it] emana تلفظ 0 رأی
24/07/2012 striscione [it] striscione تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
24/07/2012 Lucerne [it] Lucerne تلفظ 0 رأی
24/07/2012 vespaiola [it] vespaiola تلفظ 0 رأی
24/07/2012 allegrini [it] allegrini تلفظ 0 رأی
24/07/2012 malvasia delle Lipari [it] malvasia delle Lipari تلفظ 0 رأی
24/07/2012 Casalba [it] Casalba تلفظ 0 رأی
24/07/2012 Cassino d'Alberi [it] Cassino d'Alberi تلفظ 0 رأی
24/07/2012 nuragus di Cagliari [it] nuragus di Cagliari تلفظ 0 رأی
24/07/2012 rosso piceno [it] rosso piceno تلفظ 0 رأی
24/07/2012 vinca [it] vinca تلفظ 0 رأی
23/07/2012 Casalorzo Geroldi [it] Casalorzo Geroldi تلفظ 0 رأی
23/07/2012 pinerolese [it] pinerolese تلفظ 0 رأی
23/07/2012 carpentiere edile [it] carpentiere edile تلفظ 0 رأی
23/07/2012 cenerentola [it] cenerentola تلفظ 0 رأی
23/07/2012 marocchino [it] marocchino تلفظ 0 رأی
23/07/2012 Maurizio [it] Maurizio تلفظ 1 رأی
23/07/2012 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 2 رأی
23/07/2012 Gli Aristogatti [it] Gli Aristogatti تلفظ 0 رأی
23/07/2012 sgasare [it] sgasare تلفظ 0 رأی
23/07/2012 spaghetti all'amatriciana [it] spaghetti all'amatriciana تلفظ 0 رأی
23/07/2012 garantita [it] garantita تلفظ 0 رأی