دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/08/2019 抗美援朝 [zh] 抗美援朝 تلفظ 0 رأی
06/08/2019 赤膊 [zh] 赤膊 تلفظ 0 رأی
06/08/2019 喊声 [zh] 喊声 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 素颜 [zh] 素颜 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 气质 [zh] 气质 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 五官 [zh] 五官 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 憑倚 [zh] 憑倚 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 输给 [zh] 输给 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 颜值高 [zh] 颜值高 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 小编 [zh] 小编 تلفظ 0 رأی
03/08/2019 有气质 [zh] 有气质 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 干净 [zh] 干净 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 复习 [zh] 复习 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 附近 [zh] 附近 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 分钟 [zh] 分钟 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 [zh] 分 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 水牛肉 [zh] 水牛肉 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 飞机 [zh] 飞机 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 非常 [zh] 非常 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 放心 [zh] 放心 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 [zh] 放 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 房间 [zh] 房间 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 方便 [zh] 方便 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 发现 [zh] 发现 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 发烧 [zh] 发烧 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 耳朵 [zh] 耳朵 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 儿子 [zh] 儿子 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 而且 [zh] 而且 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 饿 [zh] 饿 تلفظ 0 رأی
27/07/2019 多少 [zh] 多少 تلفظ 0 رأی