دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 modevetenskap [sv] modevetenskap تلفظ 0 رأی
12/09/2012 gymnasieutbildningen [sv] gymnasieutbildningen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 avancerade [sv] avancerade تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskolekompetens [sv] högskolekompetens تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kunskapsmässigt [sv] kunskapsmässigt تلفظ 0 رأی
12/09/2012 tvivelaktiga [sv] tvivelaktiga تلفظ 0 رأی
12/09/2012 konkurrensförmåga [sv] konkurrensförmåga تلفظ 0 رأی
12/09/2012 innovation [sv] innovation تلفظ 0 رأی
12/09/2012 examina [sv] examina تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskoleutbildningen [sv] högskoleutbildningen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kunskapsmässig [sv] kunskapsmässig تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kvalificerande [sv] kvalificerande تلفظ 0 رأی
12/09/2012 sysselsättningsarena [sv] sysselsättningsarena تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kunskaps­prat [sv] kunskaps­prat تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Säkerställ [sv] Säkerställ تلفظ 0 رأی
12/09/2012 examinatorer [sv] examinatorer تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskoleledningar [sv] högskoleledningar تلفظ 0 رأی
12/09/2012 utbildningar [sv] utbildningar تلفظ 0 رأی
12/09/2012 studieinsats [sv] studieinsats تلفظ 0 رأی
12/09/2012 examensbevis [sv] examensbevis تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskolelärare [sv] högskolelärare تلفظ 0 رأی
12/09/2012 kvalificera [sv] kvalificera تلفظ 0 رأی
12/09/2012 lättsmälta [sv] lättsmälta تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Välj [sv] Välj تلفظ 0 رأی
12/09/2012 undvik [sv] undvik تلفظ 0 رأی
12/09/2012 fritidsvetenskap [sv] fritidsvetenskap تلفظ 0 رأی
12/09/2012 intetsägande [sv] intetsägande تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Artikelförfattaren [sv] Artikelförfattaren تلفظ 0 رأی
12/09/2012 utkommer [sv] utkommer تلفظ 0 رأی
12/09/2012 förkärlek [sv] förkärlek تلفظ 0 رأی