دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 Blekinge [sv] Blekinge تلفظ 0 رأی
12/09/2012 korthårig [sv] korthårig تلفظ 0 رأی
12/09/2012 långhårig [sv] långhårig تلفظ 0 رأی
12/09/2012 badlakan [sv] badlakan تلفظ 0 رأی
12/09/2012 köksbord [sv] köksbord تلفظ 0 رأی
12/09/2012 köksbänk [sv] köksbänk تلفظ 0 رأی
12/09/2012 ångestladdad [sv] ångestladdad تلفظ 0 رأی
12/09/2012 vitaminer [sv] vitaminer تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2012 hästuppfödare [sv] hästuppfödare تلفظ 0 رأی
12/09/2012 gatubråk [sv] gatubråk تلفظ 0 رأی
12/09/2012 serieteckning [sv] serieteckning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2012 fotbollshistoria [sv] fotbollshistoria تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskolor [sv] högskolor تلفظ 0 رأی
12/09/2012 undervisningsbörda [sv] undervisningsbörda تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Ironiskt [sv] Ironiskt تلفظ 0 رأی
12/09/2012 forskarutbildning [sv] forskarutbildning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 irrelevanta [sv] irrelevanta تلفظ 0 رأی
12/09/2012 svårligen [sv] svårligen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 vetenskapliggöras [sv] vetenskapliggöras تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskoleämnen [sv] högskoleämnen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 undgås [sv] undgås تلفظ 0 رأی
12/09/2012 universitetstitel [sv] universitetstitel تلفظ 0 رأی
12/09/2012 restaurangvetenskap [sv] restaurangvetenskap تلفظ 0 رأی
12/09/2012 akademiseringssyfte [sv] akademiseringssyfte تلفظ 0 رأی
12/09/2012 gymnasieinnehåll [sv] gymnasieinnehåll تلفظ 0 رأی
12/09/2012 discipliner [sv] discipliner تلفظ 0 رأی
12/09/2012 tjänstevetenskap [sv] tjänstevetenskap تلفظ 0 رأی
12/09/2012 polisforskning [sv] polisforskning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 hållbarhetsvetenskap [sv] hållbarhetsvetenskap تلفظ 0 رأی
12/09/2012 turismvetenskap [sv] turismvetenskap تلفظ 0 رأی