دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/09/2012 upplysningsskyldighet [sv] upplysningsskyldighet تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skriftligen [sv] skriftligen تلفظ 0 رأی
11/09/2012 personuppgiftsombudet [sv] personuppgiftsombudet تلفظ 0 رأی
11/09/2012 tecknandet [sv] tecknandet تلفظ 0 رأی
11/09/2012 avtalsförpliktelser [sv] avtalsförpliktelser تلفظ 0 رأی
11/09/2012 servicenät [sv] servicenät تلفظ 0 رأی
11/09/2012 kostnadsfritt [sv] kostnadsfritt تلفظ 0 رأی
11/09/2012 hemförsäkringen [sv] hemförsäkringen تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skadehändelse [sv] skadehändelse تلفظ 0 رأی
11/09/2012 marknadsföring [sv] marknadsföring تلفظ 0 رأی
11/09/2012 hemkomst [sv] hemkomst تلفظ 0 رأی
11/09/2012 foldern [sv] foldern تلفظ 0 رأی
11/09/2012 beställas [sv] beställas تلفظ 0 رأی
11/09/2012 beskriv [sv] beskriv تلفظ 0 رأی
11/09/2012 ersättningsanspråk [sv] ersättningsanspråk تلفظ 0 رأی
11/09/2012 huvudkontor [sv] huvudkontor تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/09/2012 privatskador [sv] privatskador تلفظ 0 رأی
11/09/2012 försäkringsbevis [sv] försäkringsbevis تلفظ 0 رأی
11/09/2012 resehandlingen [sv] resehandlingen تلفظ 0 رأی
11/09/2012 trädgårdsväxt [sv] trädgårdsväxt تلفظ 0 رأی
11/09/2012 omprövat [sv] omprövat تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skadereglerare [sv] skadereglerare تلفظ 0 رأی
11/09/2012 försäkringsnämnder [sv] försäkringsnämnder تلفظ 0 رأی
11/09/2012 personförsäkringsnämnden [sv] personförsäkringsnämnden تلفظ 0 رأی
11/09/2012 avger [sv] avger تلفظ 0 رأی
11/09/2012 försäkringstagare [sv] försäkringstagare تلفظ 0 رأی
11/09/2012 livförsäkring [sv] livförsäkring تلفظ 0 رأی
11/09/2012 karlavägen [sv] karlavägen تلفظ 0 رأی
11/09/2012 personskadenämnd [sv] personskadenämnd تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skaderegleringsfrågor [sv] skaderegleringsfrågor تلفظ 0 رأی