دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
11/09/2012 förlorats [sv] förlorats تلفظ 0 رأی
11/09/2012 dagsvärdet [sv] dagsvärdet تلفظ 0 رأی
11/09/2012 förkommer [sv] förkommer تلفظ 0 رأی
11/09/2012 modernitet [sv] modernitet تلفظ 0 رأی
11/09/2012 rättsskyddsförsäkring [sv] rättsskyddsförsäkring تلفظ 0 رأی
11/09/2012 stilleståndsersättning [sv] stilleståndsersättning تلفظ 0 رأی
11/09/2012 hyrbilsförsäkring [sv] hyrbilsförsäkring تلفظ 0 رأی
11/09/2012 motordrivna [sv] motordrivna تلفظ 0 رأی
11/09/2012 värdehandlingar [sv] värdehandlingar تلفظ 0 رأی
11/09/2012 bagageskada [sv] bagageskada تلفظ 0 رأی
11/09/2012 terrorhandling [sv] terrorhandling تلفظ 0 رأی
11/09/2012 utrikesdepartementets [sv] utrikesdepartementets تلفظ 0 رأی
11/09/2012 föreligger [sv] föreligger تلفظ 0 رأی
11/09/2012 förslitning [sv] förslitning تلفظ 0 رأی
11/09/2012 anmälas [sv] anmälas تلفظ 0 رأی
11/09/2012 avlider [sv] avlider تلفظ 0 رأی
11/09/2012 avbryts [sv] avbryts تلفظ 0 رأی
11/09/2012 självriskskydd [sv] självriskskydd تلفظ 0 رأی
11/09/2012 självrisk [sv] självrisk تلفظ 0 رأی
11/09/2012 bilförsäkring [sv] bilförsäkring تلفظ 0 رأی
11/09/2012 larmcentral [sv] larmcentral تلفظ 0 رأی
11/09/2012 skadetillfälle [sv] skadetillfälle تلفظ 0 رأی
11/09/2012 permanenta [sv] permanenta تلفظ 0 رأی
11/09/2012 självrisken [sv] självrisken تلفظ 0 رأی
11/09/2012 personbil [sv] personbil تلفظ 0 رأی
11/09/2012 reseskydd [sv] reseskydd تلفظ 0 رأی
11/09/2012 medförts [sv] medförts تلفظ 0 رأی
11/09/2012 oanvänd [sv] oanvänd تلفظ 0 رأی
11/09/2012 bilens [sv] bilens تلفظ 0 رأی
11/09/2012 avbrottsersättning [sv] avbrottsersättning تلفظ 0 رأی