دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 vardagsnära [sv] vardagsnära تلفظ 0 رأی
12/09/2012 operativa [sv] operativa تلفظ 0 رأی
12/09/2012 polisarbetet [sv] polisarbetet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 prioriteras [sv] prioriteras تلفظ 0 رأی
12/09/2012 efterlyser [sv] efterlyser تلفظ 0 رأی
12/09/2012 omorganisation [sv] omorganisation تلفظ 0 رأی
12/09/2012 arbetardriven [sv] arbetardriven تلفظ 0 رأی
12/09/2012 verksamhetsutveckling [sv] verksamhetsutveckling تلفظ 0 رأی
12/09/2012 bom [sv] bom تلفظ 0 رأی
12/09/2012 takhöjden [sv] takhöjden تلفظ 0 رأی
12/09/2012 satsad [sv] satsad تلفظ 0 رأی
12/09/2012 skattekrona [sv] skattekrona تلفظ 0 رأی
12/09/2012 delbetänkande [sv] delbetänkande تلفظ 0 رأی
12/09/2012 pensionsåldersutredningen [sv] pensionsåldersutredningen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 arbetsbrist [sv] arbetsbrist تلفظ 0 رأی
12/09/2012 anpassningsbara [sv] anpassningsbara تلفظ 0 رأی
12/09/2012 bestrids [sv] bestrids تلفظ 0 رأی
12/09/2012 genomförde [sv] genomförde تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rekryterare [sv] rekryterare تلفظ 0 رأی
12/09/2012 intygade [sv] intygade تلفظ 0 رأی
12/09/2012 topptalanger [sv] topptalanger تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Trygghetsrådet [sv] Trygghetsrådet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 åldrarna [sv] åldrarna تلفظ 0 رأی
12/09/2012 tillfrågade [sv] tillfrågade تلفظ 0 رأی
12/09/2012 åldersfixeringen [sv] åldersfixeringen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 åldersdiskriminering [sv] åldersdiskriminering تلفظ 0 رأی
12/09/2012 placerar [sv] placerar تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Genomsnittssiffran [sv] Genomsnittssiffran تلفظ 0 رأی
12/09/2012 attrahera [sv] attrahera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
12/09/2012 förvärvsarbetande [sv] förvärvsarbetande تلفظ 0 رأی