دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 heltidsstudier [sv] heltidsstudier تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rekrytera [sv] rekrytera تلفظ 0 رأی
12/09/2012 godkänna [sv] godkänna تلفظ 0 رأی
12/09/2012 prestigefyllda [sv] prestigefyllda تلفظ 0 رأی
12/09/2012 lärosäten [sv] lärosäten تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskoleexamen [sv] högskoleexamen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 arbetsinnehåll [sv] arbetsinnehåll تلفظ 0 رأی
12/09/2012 behörighet [sv] behörighet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskolestuderande [sv] högskolestuderande تلفظ 0 رأی
12/09/2012 gymnasieutbildning [sv] gymnasieutbildning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 intrycket [sv] intrycket تلفظ 0 رأی
12/09/2012 ambulanssjukvård [sv] ambulanssjukvård تلفظ 0 رأی
12/09/2012 behandlingsassistent [sv] behandlingsassistent تلفظ 0 رأی
12/09/2012 yrkesgymnasieskola [sv] yrkesgymnasieskola تلفظ 0 رأی
12/09/2012 måltidskreatör [sv] måltidskreatör تلفظ 0 رأی
12/09/2012 värdskap [sv] värdskap تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rikspolischef [sv] rikspolischef تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Svenson [sv] Svenson تلفظ 0 رأی
12/09/2012 länspolismästare [sv] länspolismästare تلفظ 0 رأی
12/09/2012 förbundsområdesordförande [sv] förbundsområdesordförande تلفظ 0 رأی
12/09/2012 myndighetsledning [sv] myndighetsledning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 länspolismyndigheter [sv] länspolismyndigheter تلفظ 0 رأی
12/09/2012 samverkansavtal [sv] samverkansavtal تلفظ 0 رأی
12/09/2012 effektiviseringsarbetet [sv] effektiviseringsarbetet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 verksamhetens [sv] verksamhetens تلفظ 0 رأی
12/09/2012 polismyndigheter [sv] polismyndigheter تلفظ 0 رأی
12/09/2012 rikspolischefen [sv] rikspolischefen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Otydliga [sv] Otydliga تلفظ 0 رأی
12/09/2012 modernt [sv] modernt تلفظ 0 رأی
12/09/2012 medarbetardriven [sv] medarbetardriven تلفظ 0 رأی