دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/09/2012 utbildningsområdet [sv] utbildningsområdet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 engagerat [sv] engagerat تلفظ 0 رأی
12/09/2012 lyhördhet [sv] lyhördhet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Polisförbundet [sv] Polisförbundet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 poliser [sv] poliser تلفظ 0 رأی
12/09/2012 arbetsmetoder [sv] arbetsmetoder تلفظ 0 رأی
12/09/2012 karriärutveckling [sv] karriärutveckling تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Medlemsundersökningen [sv] Medlemsundersökningen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 temperaturmätare [sv] temperaturmätare تلفظ 0 رأی
12/09/2012 uppmärksammat [sv] uppmärksammat تلفظ 0 رأی
12/09/2012 omorganisationen [sv] omorganisationen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 förstatligandet [sv] förstatligandet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 medarbetarna [sv] medarbetarna تلفظ 0 رأی
12/09/2012 ledarskapet [sv] ledarskapet تلفظ 0 رأی
12/09/2012 synpunkter [sv] synpunkter تلفظ 0 رأی
12/09/2012 ­högskolor [sv] ­högskolor تلفظ 0 رأی
12/09/2012 universitetsstatus [sv] universitetsstatus تلفظ 0 رأی
12/09/2012 debatteras [sv] debatteras تلفظ 0 رأی
12/09/2012 nyutkommen [sv] nyutkommen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 testade [sv] testade تلفظ 0 رأی
12/09/2012 uppmärksammad [sv] uppmärksammad تلفظ 0 رأی
12/09/2012 huvudpoängen [sv] huvudpoängen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 studieinsatser [sv] studieinsatser تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskole­utbildning [sv] högskole­utbildning تلفظ 0 رأی
12/09/2012 studieovana [sv] studieovana تلفظ 0 رأی
12/09/2012 Författarna [sv] Författarna تلفظ 0 رأی
12/09/2012 välutbildade [sv] välutbildade تلفظ 0 رأی
12/09/2012 framstegen [sv] framstegen تلفظ 0 رأی
12/09/2012 måttliga [sv] måttliga تلفظ 0 رأی
12/09/2012 högskolorna [sv] högskolorna تلفظ 0 رأی