دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/09/2012 Sandstrand [sv] Sandstrand تلفظ 1 رأی
14/09/2012 grytlapp [sv] grytlapp تلفظ 0 رأی
14/09/2012 transportbur [sv] transportbur تلفظ 0 رأی
14/09/2012 sandlåda [sv] sandlåda تلفظ 0 رأی
14/09/2012 storm [sv] storm تلفظ 0 رأی
14/09/2012 grönskande [sv] grönskande تلفظ 0 رأی
14/09/2012 väva [sv] väva تلفظ 1 رأی
14/09/2012 regndroppe [sv] regndroppe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/09/2012 nanovetenskap [sv] nanovetenskap تلفظ 0 رأی
14/09/2012 gödsel [sv] gödsel تلفظ 0 رأی
14/09/2012 snöflinga [sv] snöflinga تلفظ 0 رأی
14/09/2012 vattenskål [sv] vattenskål تلفظ 0 رأی
14/09/2012 matskål [sv] matskål تلفظ 0 رأی
14/09/2012 regnskur [sv] regnskur تلفظ 0 رأی
14/09/2012 korv [sv] korv تلفظ 0 رأی
13/09/2012 spagetti [sv] spagetti تلفظ 1 رأی
13/09/2012 tangentbord [sv] tangentbord تلفظ 0 رأی
13/09/2012 konstant [sv] konstant تلفظ 0 رأی
13/09/2012 memorera [sv] memorera تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 lösvikt [sv] lösvikt تلفظ 0 رأی
13/09/2012 klubba [sv] klubba تلفظ 2 رأی
13/09/2012 cykelhjälm [sv] cykelhjälm تلفظ 0 رأی
13/09/2012 solförmörkelse [sv] solförmörkelse تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kostrådgivare [sv] kostrådgivare تلفظ 0 رأی
13/09/2012 utförsäkrad [sv] utförsäkrad تلفظ 0 رأی
13/09/2012 bindningstid [sv] bindningstid تلفظ 0 رأی
13/09/2012 narkos [sv] narkos تلفظ 0 رأی
13/09/2012 kataplexi [sv] kataplexi تلفظ 0 رأی
13/09/2012 uppkörning [sv] uppkörning تلفظ 0 رأی
13/09/2012 körskola [sv] körskola تلفظ 0 رأی