دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه تلفظ اطلاعات
13/09/2012 papperskorg [sv] papperskorg تلفظ 0 رأی
13/09/2012 soppåse [sv] soppåse تلفظ 0 رأی
13/09/2012 sommaräng [sv] sommaräng تلفظ 0 رأی
13/09/2012 gruvarbetare [sv] gruvarbetare تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 pannlampa [sv] pannlampa تلفظ 0 رأی
13/09/2012 båttrafik [sv] båttrafik تلفظ 0 رأی
13/09/2012 persienner [sv] persienner تلفظ 0 رأی
13/09/2012 medelhavstemperatur [sv] medelhavstemperatur تلفظ 0 رأی
13/09/2012 svenskspråkig [sv] svenskspråkig تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 trasmatta [sv] trasmatta تلفظ 0 رأی
13/09/2012 datorskärm [sv] datorskärm تلفظ 0 رأی
13/09/2012 elelement [sv] elelement تلفظ 0 رأی
13/09/2012 omdiskutera [sv] omdiskutera تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stationär [sv] stationär تلفظ 0 رأی
13/09/2012 julklappar [sv] julklappar تلفظ 0 رأی
13/09/2012 guldstjärna [sv] guldstjärna تلفظ 0 رأی
13/09/2012 renovering [sv] renovering تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 frekvent [sv] frekvent تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 poängtera [sv] poängtera تلفظ 0 رأی
13/09/2012 nollställd [sv] nollställd تلفظ 0 رأی
13/09/2012 armbandsklocka [sv] armbandsklocka تلفظ 0 رأی
13/09/2012 åldersbegränsad [sv] åldersbegränsad تلفظ 0 رأی
13/09/2012 utgrävning [sv] utgrävning تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/09/2012 gravfält [sv] gravfält تلفظ 0 رأی
13/09/2012 stridsvapen [sv] stridsvapen تلفظ 0 رأی
13/09/2012 finlemmad [sv] finlemmad تلفظ 0 رأی
13/09/2012 amputera [sv] amputera تلفظ 0 رأی
13/09/2012 arbetsför [sv] arbetsför تلفظ 0 رأی
13/09/2012 hostattack [sv] hostattack تلفظ 0 رأی
13/09/2012 fosterföräldrar [sv] fosterföräldrar تلفظ 0 رأی