دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
07/03/2011 promenader [sv] promenader تلفظ -2 رأی
07/03/2011 försummat [sv] försummat تلفظ 0 رأی
07/03/2011 tjatade [sv] tjatade تلفظ 0 رأی
07/03/2011 villkors [sv] villkors تلفظ 0 رأی
07/03/2011 ensammare [sv] ensammare تلفظ 0 رأی
07/03/2011 varaktiga [sv] varaktiga تلفظ 0 رأی
07/03/2011 ensamhetskänsla [sv] ensamhetskänsla تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2011 dödligt [sv] dödligt تلفظ 0 رأی
07/03/2011 eftersläng [sv] eftersläng تلفظ 0 رأی
07/03/2011 tyrolaren [sv] tyrolaren تلفظ 0 رأی
07/03/2011 konstnärligt [sv] konstnärligt تلفظ 0 رأی
07/03/2011 kritiserat [sv] kritiserat تلفظ 0 رأی
07/03/2011 kontinuerliga [sv] kontinuerliga تلفظ 0 رأی
07/03/2011 reklamfri [sv] reklamfri تلفظ 0 رأی
07/03/2011 Göransson [sv] Göransson تلفظ 0 رأی
07/03/2011 Danske [sv] Danske تلفظ 0 رأی
07/03/2011 epistlar [sv] epistlar تلفظ 0 رأی
07/03/2011 Stabbyskogen [sv] Stabbyskogen تلفظ 0 رأی
07/03/2011 optimistisk [sv] optimistisk تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/03/2011 utbytte [sv] utbytte تلفظ 0 رأی
07/03/2011 spånade [sv] spånade تلفظ 0 رأی
07/03/2011 folkkampanjer [sv] folkkampanjer تلفظ 0 رأی
07/03/2011 populärt [sv] populärt تلفظ 0 رأی
07/03/2011 refuserad [sv] refuserad تلفظ 0 رأی
07/03/2011 degade [sv] degade تلفظ 0 رأی
07/03/2011 pressande [sv] pressande تلفظ 0 رأی
07/03/2011 befäste [sv] befäste تلفظ 0 رأی
07/03/2011 likheterna [sv] likheterna تلفظ 0 رأی
07/03/2011 stressar [sv] stressar تلفظ 0 رأی
07/03/2011 gunås [sv] gunås تلفظ 0 رأی