دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
19/11/2014 отдали [ru] отдали تلفظ 0 رأی
19/11/2014 одновременно [ru] одновременно تلفظ 0 رأی
07/04/2013 арбузы [ru] арбузы تلفظ 0 رأی
07/04/2013 подкожный жир [ru] подкожный жир تلفظ 0 رأی
07/04/2013 бедра [ru] бедра تلفظ 0 رأی
29/11/2012 участница [ru] участница تلفظ 0 رأی
29/11/2012 получается [ru] получается تلفظ 0 رأی
18/10/2012 hello [en] hello تلفظ 0 رأی
14/10/2012 морковка [ru] морковка تلفظ 0 رأی
14/10/2012 мелочёвка [ru] мелочёвка تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
14/10/2012 отключен [ru] отключен تلفظ 0 رأی
13/10/2012 пожалуйста [ru] пожалуйста تلفظ 2 رأی
13/10/2012 улыбнитесь [ru] улыбнитесь تلفظ 0 رأی
13/10/2012 долговязый [ru] долговязый تلفظ 0 رأی
12/10/2012 что [ru] что تلفظ 0 رأی
12/10/2012 здесь [ru] здесь تلفظ 2 رأی
12/10/2012 сдобный [ru] сдобный تلفظ 0 رأی
12/10/2012 сдаться [ru] сдаться تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Франция [ru] Франция تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Озёрки [ru] Озёрки تلفظ 1 رأی
12/10/2012 бассейн [ru] бассейн تلفظ 2 رأی
12/10/2012 сдираться [ru] сдираться تلفظ 0 رأی
12/10/2012 Гильберт [ru] Гильберт تلفظ 0 رأی
05/10/2012 ага [ru] ага تلفظ 0 رأی
05/10/2012 констатировал [ru] констатировал تلفظ 0 رأی
05/10/2012 мумии [ru] мумии تلفظ 0 رأی
05/10/2012 отдыхает [ru] отдыхает تلفظ 0 رأی
05/10/2012 поставим [ru] поставим تلفظ 1 رأی
05/10/2012 изменилась [ru] изменилась تلفظ 0 رأی
05/10/2012 ого [ru] ого تلفظ 1 رأی