دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/07/2015 gastroparésie [fr] gastroparésie تلفظ 0 رأی
12/07/2015 cheval de course [fr] cheval de course تلفظ 0 رأی
12/12/2014 la Sibérie [fr] la Sibérie تلفظ 0 رأی
12/12/2014 blanchissage [fr] blanchissage تلفظ 0 رأی
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner تلفظ 0 رأی
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte تلفظ 0 رأی
04/07/2012 martingale [fr] martingale تلفظ 0 رأی
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille تلفظ 0 رأی
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver تلفظ 0 رأی
04/07/2012 céramique [fr] céramique تلفظ 0 رأی
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis تلفظ 1 رأی
04/07/2012 goyère [fr] goyère تلفظ 0 رأی
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation تلفظ 0 رأی
04/07/2012 œdème [fr] œdème تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition تلفظ 0 رأی
04/07/2012 Moulin à Vent [fr] Moulin à Vent تلفظ 0 رأی
04/07/2012 tronc artériel commun [fr] tronc artériel commun تلفظ 0 رأی
04/07/2012 mutisme sélectif [fr] mutisme sélectif تلفظ 0 رأی
04/07/2012 Essoreuse à salade [fr] Essoreuse à salade تلفظ 0 رأی
04/07/2012 gratin de courgettes [fr] gratin de courgettes تلفظ 0 رأی
04/07/2012 déshumaniser [fr] déshumaniser تلفظ 0 رأی
04/07/2012 cent et unième [fr] cent et unième تلفظ 0 رأی
04/07/2012 neuf cent un [fr] neuf cent un تلفظ 0 رأی
04/07/2012 mille cinq cents [fr] mille cinq cents تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
04/07/2012 obscurcir [fr] obscurcir تلفظ 0 رأی
04/07/2012 herblay [fr] herblay تلفظ 0 رأی
04/07/2012 Charles Henry [fr] Charles Henry تلفظ 0 رأی
04/07/2012 La plus que lente [fr] La plus que lente تلفظ 1 رأی
04/07/2012 Jean de Xaintrailles [fr] Jean de Xaintrailles تلفظ 1 رأی
04/07/2012 magret de canard [fr] magret de canard تلفظ 0 رأی