دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
08/05/2017 gynoïde [fr] gynoïde تلفظ 0 رأی
08/05/2017 gynandre [fr] gynandre تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Wattecamps [fr] Wattecamps تلفظ 0 رأی
24/03/2017 accentus [fr] accentus تلفظ 1 رأی
24/03/2017 monter sur ses ergots [fr] monter sur ses ergots تلفظ 0 رأی
24/03/2017 en mettre plein la vue [fr] en mettre plein la vue تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Thiérault [fr] Thiérault تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Quoix [fr] Quoix تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Boisdinghem [fr] Boisdinghem تلفظ 0 رأی
24/03/2017 pereyre [fr] pereyre تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Bouchaud [fr] Bouchaud تلفظ 0 رأی
24/03/2017 prévoyant un délai [fr] prévoyant un délai تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Keolis [fr] Keolis تلفظ 0 رأی
24/03/2017 la garde d'enfants [fr] la garde d'enfants تلفظ 0 رأی
24/03/2017 Charles Mathieu Isidore Decaen [fr] Charles Mathieu Isidore Decaen تلفظ 0 رأی
12/07/2015 gastroparésie [fr] gastroparésie تلفظ 0 رأی
12/07/2015 cheval de course [fr] cheval de course تلفظ 0 رأی
12/12/2014 la Sibérie [fr] la Sibérie تلفظ 0 رأی
12/12/2014 blanchissage [fr] blanchissage تلفظ 0 رأی
04/07/2012 décavaillonner [fr] décavaillonner تلفظ 0 رأی
04/07/2012 hallebotte [fr] hallebotte تلفظ 0 رأی
04/07/2012 martingale [fr] martingale تلفظ 0 رأی
04/07/2012 pattemouille [fr] pattemouille تلفظ 0 رأی
04/07/2012 poche revolver [fr] poche revolver تلفظ 0 رأی
04/07/2012 céramique [fr] céramique تلفظ 0 رأی
04/07/2012 Pineau d'Aunis [fr] Pineau d'Aunis تلفظ 1 رأی
04/07/2012 goyère [fr] goyère تلفظ 0 رأی
04/07/2012 regurgitation [fr] regurgitation تلفظ 0 رأی
04/07/2012 œdème [fr] œdème تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/07/2012 triple perquisition [fr] triple perquisition تلفظ 0 رأی