دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.
تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/10/2012 لاچین [fa] لاچین تلفظ 0 رأی
17/10/2012 آلوی [fa] آلوی تلفظ 0 رأی
17/10/2012 زیربغلش [fa] زیربغلش تلفظ 0 رأی
17/10/2012 شده‌ی [fa] شده‌ی تلفظ 0 رأی
17/10/2012 كره‌ی [fa] كره‌ی تلفظ 0 رأی
17/10/2012 بگیریم [fa] بگیریم تلفظ 0 رأی
17/10/2012 پاپی [fa] پاپی تلفظ 0 رأی
17/10/2012 بی‌پا [fa] بی‌پا تلفظ 0 رأی
17/10/2012 زیرش [fa] زیرش تلفظ 0 رأی
17/10/2012 شكم‌ها [fa] شكم‌ها تلفظ 0 رأی
17/10/2012 فالله [fa] فالله تلفظ 0 رأی
17/10/2012 بره‌ی [fa] بره‌ی تلفظ 0 رأی
17/10/2012 اخرى [fa] اخرى تلفظ 0 رأی
17/10/2012 خویش‌های [fa] خویش‌های تلفظ 0 رأی
17/10/2012 كرده‌ام [fa] كرده‌ام تلفظ 0 رأی
17/10/2012 اخر [fa] اخر تلفظ 0 رأی
17/10/2012 علیه‌الرحمه‌اش [fa] علیه‌الرحمه‌اش تلفظ 0 رأی
17/10/2012 درآیی [fa] درآیی تلفظ 0 رأی
17/10/2012 كرده [fa] كرده تلفظ 0 رأی
17/10/2012 در سراسر [fa] در سراسر تلفظ 0 رأی
17/10/2012 علامت اشغال [fa] علامت اشغال تلفظ 0 رأی
17/10/2012 پر نشد [fa] پر نشد تلفظ 0 رأی
17/10/2012 بشکل [fa] بشکل تلفظ 0 رأی
17/10/2012 خلا صه تجربيات [fa] خلا صه تجربيات تلفظ 0 رأی
17/10/2012 آرا [fa] آرا تلفظ 0 رأی
17/10/2012 کلش [fa] کلش تلفظ 0 رأی
17/10/2012 همش [fa] همش تلفظ 0 رأی
17/10/2012 واگير [fa] واگير تلفظ 0 رأی
17/10/2012 عشق [fa] عشق تلفظ 3 رأی
17/10/2012 جایگزینی [fa] جایگزینی تلفظ 0 رأی