دسته‌بندی:

~ książek/szlacheckie/honorowe

تصديق ~ książek/szlacheckie/honorowe تلفظ ها