دسته‌بندی:

you will threaten

تصديق you will threaten تلفظ ها