دسته‌بندی:

verb

تصديق verb تلفظ ها

 • ضبط تلفظ pyxe pyxe [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pyxovnie pyxovnie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ bəkarde bəkarde [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pyt-pyt karde pyt-pyt karde [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pytypoə karde pytypoə karde [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pyrtie pyrtie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pornie pornie [tly] در انتظار تلفظ
 • poje تلفظ poje [nap]
 • kanalsurfa تلفظ kanalsurfa [sv]
 • cites تلفظ cites [en]
 • ضبط تلفظ pəšil be pəšil be [tly] در انتظار تلفظ
 • Wenzel تلفظ Wenzel [de]
 • stajesz się تلفظ stajesz się [pl]
 • przesuńcie تلفظ przesuńcie [pl]
 • zaopiekuj się تلفظ zaopiekuj się [pl]
 • desireth تلفظ desireth [en]
 • Weigert تلفظ Weigert [de]
 • przyuważyć تلفظ przyuważyć [pl]
 • ضبط تلفظ քրտնել քրտնել [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ հեծկլտալ հեծկլտալ [hy] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ մսխել մսխել [hy] در انتظار تلفظ
 • wywołało تلفظ wywołało [pl]
 • spotkały تلفظ spotkały [pl]
 • zawarto تلفظ zawarto [pl]
 • spowodowała تلفظ spowodowała [pl]
 • adulter تلفظ adulter [ro]
 • umocniła تلفظ umocniła [pl]
 • osiągnęła تلفظ osiągnęła [pl]
 • zrealizował تلفظ zrealizował [pl]
 • podlegały تلفظ podlegały [pl]
 • oddał تلفظ oddał [pl]
 • przywrócono تلفظ przywrócono [pl]
 • wyświęcił تلفظ wyświęcił [pl]
 • doprowadził تلفظ doprowadził [pl]
 • porozumiał się تلفظ porozumiał się [pl]
 • przeniósł się تلفظ przeniósł się [pl]
 • dążąc تلفظ dążąc [pl]
 • zgodził się تلفظ zgodził się [pl]
 • знати تلفظ знати [uk]
 • trolla تلفظ trolla [sv]
 • relapse تلفظ relapse [en]
 • alleviate تلفظ alleviate [en]
 • prolapse تلفظ prolapse [en]
 • pomiń تلفظ pomiń [pl]
 • pytaj تلفظ pytaj [pl]
 • zniechęcać się تلفظ zniechęcać się [pl]
 • poleci تلفظ poleci [pl]
 • jestem تلفظ jestem [pl]
 • podkusiła تلفظ podkusiła [pl]
 • pəšimon karde تلفظ pəšimon karde [tly]
 • pərt be تلفظ pərt be [tly]
 • pešon karde تلفظ pešon karde [tly]
 • peše تلفظ peše [tly]
 • pečuče تلفظ pečuče [tly]
 • pecyxe تلفظ pecyxe [tly]
 • pecyne تلفظ pecyne [tly]
 • pecexovne تلفظ pecexovne [tly]
 • petoše تلفظ petoše [tly]
 • petyrnie تلفظ petyrnie [tly]
 • petyrie تلفظ petyrie [tly]
 • petyle تلفظ petyle [tly]
 • petate تلفظ petate [es]
 • dəvyškynie تلفظ dəvyškynie [tly]
 • petəqe تلفظ petəqe [tly]
 • pesyndynie تلفظ pesyndynie [tly]
 • pesyve تلفظ pesyve [tly]
 • pesie تلفظ pesie [tly]
 • pesybyne تلفظ pesybyne [tly]
 • ضبط تلفظ perosnie perosnie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ peryšte peryšte [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ peryzie peryzie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pepyrtie pepyrtie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ penyšte penyšte [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ penyšande penyšande [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ penəme penəme [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pemužie pemužie [tly] در انتظار تلفظ
 • peme تلفظ peme [tly]
 • ضبط تلفظ pemande pemande [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ penoe penoe [tly] در انتظار تلفظ
 • weit تلفظ weit [de]
 • Weis تلفظ Weis [en]
 • pelyve تلفظ pelyve [tly]
 • pelyšte تلفظ pelyšte [tly]
 • pekue تلفظ pekue [tly]
 • pekyšte تلفظ pekyšte [tly]
 • pekyrie تلفظ pekyrie [tly]
 • pekarde تلفظ pekarde [tly]
 • peqordynie تلفظ peqordynie [tly]
 • pedoe تلفظ pedoe [tly]
 • pegordynie تلفظ pegordynie [tly]
 • peqynie تلفظ peqynie [tly]
 • peqande تلفظ peqande [tly]
 • ضبط تلفظ pevoznie pevoznie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pevylo be pevylo be [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pevylo karde pevylo karde [tly] در انتظار تلفظ
 • pevate تلفظ pevate [tly]
 • ضبط تلفظ pebynie pebynie [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ nyšte-pebe nyšte-pebe [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pebe pebe [tly] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ pebase pebase [tly] در انتظار تلفظ