دسته‌بندی:

toponimy (tt)

تصديق toponimy (tt) تلفظ ها

 • Äbde تلفظ Äbde [tt]
 • ضبط تلفظ Äcäkül Äcäkül [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äcem Äcem [tt] در انتظار تلفظ
 • Äcmäk تلفظ Äcmäk [tt]
 • ضبط تلفظ Äcmäkäy Äcmäkäy [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äcmär Äcmär [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äcmät Äcmät [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ädämsä Ädämsä [tt] در انتظار تلفظ
 • äger تلفظ äger [sv]
 • ضبط تلفظ Ägerce Ägerce [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Älbädän Älbädän [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äldermeş Äldermeş [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Älkäy Älkäy [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Älki Älki [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Älmändär Älmändär [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Älşi Älşi [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ämäkäy Ämäkäy [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Änäk Änäk [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ändereş Ändereş [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ärä Ärä [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ärnäş Ärnäş [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äsän Äsän [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äsän-Yelğa Äsän-Yelğa [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äsäy Äsäy [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äşnäk Äşnäk [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äşnäk-Qaçqalaq Äşnäk-Qaçqalaq [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ätäs Ätäs [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ätnä Ätnä [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äträkle Äträkle [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äyşä Äyşä [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Äyşiäz Äyşiäz [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bäbki Bäbki [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bäçek Bäçek [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bağay Bağay [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bağrac Bağrac [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bäkäbez Bäkäbez [tt] در انتظار تلفظ
 • Bäker تلفظ Bäker [de]
 • ضبط تلفظ Bäki Bäki [tt] در انتظار تلفظ
 • Balan-Büläk تلفظ Balan-Büläk [tt]
 • ضبط تلفظ Balandış Balandış [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Balanlı Balanlı [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ balçıqlı balçıqlı [tt | crh] در انتظار تلفظ
 • Baldı-Kenä تلفظ Baldı-Kenä [tt]
 • ضبط تلفظ Bäli Bäli [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Balımär Balımär [tt] در انتظار تلفظ
 • Balıq Bistäse تلفظ Balıq Bistäse [tt]
 • ضبط تلفظ Balıqlı Balıqlı [tt] در انتظار تلفظ
 • Balıqlı Çükäy تلفظ Balıqlı Çükäy [tt]
 • ضبط تلفظ Baltaç Baltaç [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baltamaq Baltamaq [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baltay Baltay [tt] در انتظار تلفظ
 • Banki-Suqayış تلفظ Banki-Suqayış [tt]
 • ضبط تلفظ Baqalı Baqalı [tt] در انتظار تلفظ
 • Baqça-Saray تلفظ Baqça-Saray [tt]
 • ضبط تلفظ Baqçasaray Baqçasaray [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baqşandı Baqşandı [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baqtaş Baqtaş [tt] در انتظار تلفظ
 • bäräñge تلفظ bäräñge [tt]
 • Barcı-Pel’ga تلفظ Barcı-Pel’ga [tt]
 • Barcı-Umğa تلفظ Barcı-Umğa [tt]
 • ضبط تلفظ Bärkätä Bärkätä [tt] در انتظار تلفظ
 • Bärleğuca تلفظ Bärleğuca [tt]
 • ضبط تلفظ Basqan Basqan [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bätke Bätke [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bawlı Bawlı [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baxta Baxta [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baxtaçı Baxtaçı [tt] در انتظار تلفظ
 • Bäxtiar تلفظ Bäxtiar [tt]
 • ضبط تلفظ Bay Büläk Bay Büläk [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bäyerle Bäyerle [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bayğol Bayğol [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baylanğar Baylanğar [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baylar Baylar [tt] در انتظار تلفظ
 • Baylar Sabası تلفظ Baylar Sabası [tt]
 • ضبط تلفظ Baymät Baymät [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baymorza Baymorza [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bayqal Bayqal [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bäyräkä Bäyräkä [tt] در انتظار تلفظ
 • Bäyräkätamaq تلفظ Bäyräkätamaq [tt]
 • ضبط تلفظ Bayraş Bayraş [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Baytuğan Baytuğan [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bäzäkä Bäzäkä [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bazarlı Mataq Bazarlı Mataq [tt] در انتظار تلفظ
 • berek تلفظ berek [hu]
 • Berençe May تلفظ Berençe May [tt]
 • ضبط تلفظ Berläş Berläş [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Berlek Berlek [tt] در انتظار تلفظ
 • Bi Küle تلفظ Bi Küle [tt]
 • Bibay Çallısı تلفظ Bibay Çallısı [tt]
 • bier تلفظ bier [de]
 • Bik-Üti تلفظ Bik-Üti [tt]
 • ضبط تلفظ Bikäsaz Bikäsaz [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bikbaw Bikbaw [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bikçuray Bikçuray [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biklän Biklän [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bikmäç Bikmäç [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bikmuraz Bikmuraz [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biknarat Biknarat [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Biktäş Biktäş [tt] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Bilär Bilär [tt] در انتظار تلفظ