دسته‌بندی:

toponimy-tuvan

تصديق toponimy-tuvan تلفظ ها

 • бай تلفظ бай [tt]
 • агыш تلفظ агыш [tt]
 • Шурум-Хөл تلفظ Шурум-Хөл [tyv]
 • Пөштүг-Хем تلفظ Пөштүг-Хем [tyv]
 • Кадый تلفظ Кадый [tt]
 • Салык تلفظ Салык [tyv]
 • Улуг-Аяңгаты تلفظ Улуг-Аяңгаты [tyv]
 • Ак-Довурак تلفظ Ак-Довурак [ru]
 • калчан تلفظ калчан [tt]
 • талым تلفظ талым [tt]
 • Кара-Харагай تلفظ Кара-Харагай [tyv]
 • Хадың تلفظ Хадың [tyv]
 • Көжээ تلفظ Көжээ [tyv]
 • Ортаа-Шивилиг تلفظ Ортаа-Шивилиг [tyv]
 • Дөң-Терезин تلفظ Дөң-Терезин [tyv]
 • Бай-Тайга تلفظ Бай-Тайга [tyv]
 • Көк-Сайыр تلفظ Көк-Сайыр [tyv]
 • Тере-Хөл تلفظ Тере-Хөл [tyv]
 • Ээрбек تلفظ Ээрбек [tyv]
 • Чавала تلفظ Чавала [tyv]
 • Балыктыг-Хем تلفظ Балыктыг-Хем [tyv]
 • Хаактыг-Хем تلفظ Хаактыг-Хем [tyv]
 • Сарыг-Хөл تلفظ Сарыг-Хөл [tyv]
 • Чүрек-Тайга تلفظ Чүрек-Тайга [tyv]
 • Өстүре تلفظ Өстүре [tyv]
 • эжим تلفظ эжим [tyv]
 • Качык تلفظ Качык [tt]
 • Чазылыг-Хем تلفظ Чазылыг-Хем [tyv]
 • Доңгул-Тайга تلفظ Доңгул-Тайга [tyv]
 • Майналыг تلفظ Майналыг [tyv]
 • Ортаа-Хем تلفظ Ортаа-Хем [tyv]
 • Хөлчүк تلفظ Хөлчүк [tyv]
 • Биче-Баян-Кол تلفظ Биче-Баян-Кол [tyv]
 • Чойган-Хөл تلفظ Чойган-Хөл [tyv]
 • Ак-Кара-Суг تلفظ Ак-Кара-Суг [tyv]
 • Оргу-Тайга تلفظ Оргу-Тайга [tyv]
 • Үжеп-Аксы تلفظ Үжеп-Аксы [tyv]
 • Өртең-Тайга تلفظ Өртең-Тайга [tyv]
 • Чыргакы تلفظ Чыргакы [tyv]
 • Шара-Нуур تلفظ Шара-Нуур [tyv]
 • Чиңге-Сай تلفظ Чиңге-Сай [tyv]
 • ضبط تلفظ Межегей Межегей [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Тээли Тээли [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Эмген-Хөл Эмген-Хөл [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Теректиг-Хем Теректиг-Хем [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Теректиг Теректиг [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Шаңган Шаңган [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Шекпээр Шекпээр [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Улуг-Бугаш Улуг-Бугаш [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Улуг-Хая Улуг-Хая [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Уургайлыг Уургайлыг [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Үш-Белдир Үш-Белдир [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Үшпе-Хөл Үшпе-Хөл [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Хам-Дыт Хам-Дыт [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Хөндергей Хөндергей [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Чааты Чааты [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Чаш-Тал Чаш-Тал [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Чедер Чедер [uk | tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Чиңге-Каът Чиңге-Каът [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ чөөн чөөн [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Шаңчы Шаңчы [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Шагонар Шагонар [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Аныяк-Аяңгаты Аныяк-Аяңгаты [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Булуң-Бажы Булуң-Бажы [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Берт-Ой Берт-Ой [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Белин-Нуур Белин-Нуур [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Белдир-Арыг Белдир-Арыг [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Бедий Бедий [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Баян-Кол Баян-Кол [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Баскыш-Хөл Баскыш-Хөл [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Аът-Чолдуг-Тайга Аът-Чолдуг-Тайга [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Артыш-Тайга Артыш-Тайга [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Бүрен-Хем-Аксы Бүрен-Хем-Аксы [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Амдыйгын-Хөл Амдыйгын-Хөл [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ак-Тал Ак-Тал [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ак-Кежиг Ак-Кежиг [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ак-Даш Ак-Даш [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Ак-Аксы Ак-Аксы [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Айматы Айматы [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Азөөт Азөөт [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Адар-Төш Адар-Төш [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Көшке-Тайга Көшке-Тайга [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Сукпак Сукпак [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Самагалдай Самагалдай [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Саадак-Терек Саадак-Терек [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Маймазын Маймазын [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кызыл-Тей Кызыл-Тей [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кызыл-Тайга Кызыл-Тайга [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ куран куран [kv | tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кудургалыг Кудургалыг [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Тевек Тевек [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Каък Каък [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Каравей Каравей [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кара-Тайга Кара-Тайга [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кара-Булуң Кара-Булуң [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кара-Белдир Кара-Белдир [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Кара-Адыр Кара-Адыр [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Дүрген Дүрген [tyv] در انتظار تلفظ
 • ضبط تلفظ Далга-Хонуг Далга-Хонуг [tyv] در انتظار تلفظ