دسته‌بندی:

that’s right. This is coffee.

تصديق that’s right. This is coffee. تلفظ ها